Usaglašenost poslovanja / Zaštita podataka o ličnosti

Usaglašenost poslovanja/Zaštita podataka o ličnosti

Stara izreka “bolje sprečiti nego lečiti” (prevention is better than cure) postala je nesumnjivo glavni moto moderne advokature. U okruženju stalno rastuće regulative (koja posebno karakteriše zemlje u razvoju, a time i Srbiju), danas je možda više nego ikad ranije, postalo važno biti u korak sa svim izmenama propisa, novim zahtevima i uslovima koje pred poslovne subjekte postavlja izvršna vlast. U tom smislu, naši advokati su stekli jednu (ali svakako ne i jedinu) vodeću naviku da svoje klijente redovno obaveštavaju i ažuriraju o svim promenama propisa koje mogu uticati na njihovo poslovanje. Ovo se, kao što smo to i očekivali, pokazalo kao najbolji pristup u otklanjanju svih rizika od povrede bilo kojeg propisa ili dobrog običaja.

Stoga, iz iskustva znamo da je (pre donošenja bilo koje važne odluke klijenta) najbitnije upoznati top menadžment sa kompletnom pravnom slikom slučaja, kako bi naknadna njegova odluka i poslovanje bili usaglašeni sa postojećim propisima.

U tom cilju, naši advokati pružaju klijentima sledeće usluge:

 • izrada pravnog mišljenja u vezi sa najnovijim izmenama propisa;
 • davanje smernica pri donošenju poslovnih odluka;
 • pružanje saveta radi vođenja usaglašenog poslovanja;
 • pripremanje compliance programa po meri klijenta;
 • pripremanje politika ponašanja unutar kompanije;
 • davanje analiza rizika i posledica kod nepostupanja u skladu sa propisima;
 • minimiziranje negativnih posledica po ugled i položaj klijenta u slučaju kada dođe do prestupa ili prekršaja;
 • pružanje pomoći u detekciji ponašanja koje je suprotno postavljenim standardima i zahtevima unutar kompanije (pre, i nakon inicijalne komunikacije sa nadležnim organima).

Dodatno, potpuno svesni nove evropske regulative o zaštiti ličnih podataka (prvenstveno GDPR-a) i noveliranog srpskog Zakona o zaštiti podataka, naši advokati uključili su se i u rešavanje svih pitanja koja dolaze iz oblasti zaštite ličnih podataka, pružajući najbolja moguća rešenja klijentima, prilagođena konkretnom prometu ovih osetljivih podataka.

Iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, između ostalog, pružamo sledeće usluge:

 • Sastavljanje ugovora o prenosu podataka o ličnosti i odgovarajućih ugovornih klauzula;
 • Sastavljanje ugovora između rukovaoca i obrađivača;
 • Sastavljanje pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti i drugih opštih akata;
 • Sastavljanje obaveštenja zaposlenima/kandidatima za posao, kao i preciznih evidencija o rukovanju ili obradi ličnih podataka;
 • Sastavljanje svih vrsta saglasnosti i izjava lica čiji se podaci prikupljaju;
 • Postupak dobijanja dozvole za iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije;
 • Zastupanje interesa klijenta u postupcima pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti;
 • Izrada pravnih mišljenja i savetovanje u vezi sa rizicima kojima su klijenti potencijalno izloženi, uzimajuću u obzir pravni okvir kojim je regulisana zaštita podaka o ličnosti.