Rešavanje sporova / Naplata potraživanja

Rešavanje sporova/Naplata potraživanja

Naši advokati su veoma svesni činjenice da je moderna advokatura, čak i u Srbiji sve više usmerena na rešavanje sporova van prostorija suda. Međutim, i pored navedenog, svima nam je jasno da se pojedine situacije, odnosno nerazumevanja prilikom ostvarivanja prava i obaveza, moraju rešiti uključivanjem nekog trećeg, neutralnog i nepristrasnog sudije, arbitra ili mediatora.

U navedenim situacijama, naš pravni tim je spreman da svojim klijentima u svakoj instanci tekućeg postupka da najbolji mogući savet i preduzme svaku potrebnu radnju koja bi predstavljala prednost u odnosu na drugu stranu, sagledavajući pri tome i ukupnu sliku svih pratećih efekata trenutnog postupka koji mogu imati uticaja na našeg klijenta (trajanje postupka, signala koji samo učestvovanje u postupku emituje poslovnom okruženju, te troškova koji prate konkretan postupak).

Polazeći tako od čvrsto utemeljenih stavova i iskustva stečenog u zastupanju i pravnih i fizičkih lica u sudskim (parničnim, vanparničnim i prekršajnim), arbitražnim i upravnim sporovima i postupcima, naši advokati kijentima pružaju sledeće advokatske usluge:

  • savetovanje u pogledu za & protiv vođenja postupka uzimajući u obzir kompletno poslovanje klijenta i potencijalni ishod u postupku;
  • zastupanje klijenta pred nadležnim sudom i drugim organima, te preduzimanje svih procesnih radnji u skladu sa odredbama konkretnog postupka;
  • sastavljanje tužbi, žalbi, revizija (svih redovnih i vanrednih pravnih lekova), predloga, i odgovora na sve ove akte;
  • sastavljanje pisanih odbrana u ime i za račun okrivljenog pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu;
  • sastavljanje svih drugih podnesaka (molbi, dopisa, poravnanja, odbrana, prigovora) kojima se ostvaruju prava naših klijentata u pomenutim postupcima.

Želimo ovde da istaknemo i to da je za našu kancelariju slučaj završen tek onda kada klijent ostvari sva svoja prava koja su mu prethodno uz našu pomoć dosuđena. U tom smislu, zastupamo klijente u svim postupcima naplate potraživanja pred nadležnim javnim izvršiteljima i sudovima (postupku priznanja i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvršnom, kao i drugim postupcima), i dajemo savete u pogledu drugih načina realizacije njihovih prava u odnosu na suprotnu stranu (redefinisanjem njihovih međusobnih odnosa, zahtevanjem dodatnih obezbeđenja, vršenjem kompenzacije, zaključivanjem poravnanja, prenošenjem potraživanja ili ugovora i dr.). Naše veliko iskustvo najviše je obogatio rad sa bankama i javnim preduzećima.