Radno pravo

Radno pravo

Uzimajući u obzir česte promene radnopravne regulative i politike o radu u celom regionu, te činjenicu da se radi o dva suprotstavljena društveno ekonomska činioca, efikasno upravljanje radnom snagom predstavlja veliki izazov za poslodavce. Naši advokati savetuju širok spektar klijenata u pogledu svih aspekata zakona o radu koji se primenjuju na njihovo poslovanje kako bi išli u korak sa socijalnim, ekonomskim i regulatornim promenama.

S obzirom da neusaglašenost u oblasti radnih odnosa može izložiti klijenta značajnim administrativnim kaznama i potencijalnim tužbama pred sudovima, akcenat nam je na tome da redovnim informisanjem o svim promenama propisa u oblasti radnog prava i pružanjem praktičnih saveta kako te promene utiču na poslovanje i upravljanje radnom snagom, doprinosemo održavanju i razvoju poslovanja naših klijenata.

Naš osnovni cilj je da praktičnim savetima pomognemo našim klijentima da efikasno upravljanju rizicima iz radnog prava, kako u svakodnevnom poslovanju, tako i u složenim postupcima restrukturiranja, transakcijama spajanja i preuzimanja, kolektivnim radnopravnim pitanjima i pitanjima rešavanja složenih radnopravnih sporova. Dugogodišnja ekspertiza i rad sa velikim sistemima sa više stotina zaposlenih, omogućavaju nam da u svakom konkretnom slučaju u saradnji sa odgovornim licima menadžerima ljudskih resursa, nađemo najoptimalnije rešenje uz smanjenje/izbegavanje zakonskih rizika, troškova i posledica na poslovanje klijenta. U situaciji kada se radni spor pokaže neizbežnim, naš tim je u potpunosti kvalifikovan da klijentima pruži praktično i efikasno zastupanje pred nadležnim sudom i drugim nadležnim organima.

Oblasti rada:

  • Izrada i savetovanje kod zaključivanja ugovora o radu prilagođenih pojedinim radnim mestima, ugovora o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori), ugovora o pružanju usluga i drugih ugovora kojima se ne zasniva radni odnos (npr. ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslvoima, dopunski rad, stručno osposobljavanje i drugi neimenovani ugovori);
  • Izrada i usklađivanje internih opštih i posebnih pravnih akata privrednog subjekta koji se odnose na radnopravne odnose, kao što su Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova, Pravilnik o uzbunjivačima, Pravilnik o zaštiti zlostavljanja na radu, Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i svi drugi pravilnici i odluke koje se donose na nivou društva;
  • Pravna podrška i izrada svih neophodnih akata u postupku rešavanja viška zaposlenih (tehnološki višak);
  • Izrada Ugovora sa klauzulama o zabrani konkurencijei zabrani preuzimanja zaposlenih, Procedure poverljivosti i ugovori o poverljivosti, Kodeksi ponašanja zaposlenih, Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti;
  • Savetovanje klijenata u vezi sa primenom disciplinskih mera, sporazumnim prekidom radnog odnosa ili otkazom ugovora o radu;
  • Savetovanje u oblasti upućivanja i zapošljavanja zaposlenih kod drugog poslodavca u istoj grupaciji, u zemlji ili inostranstvu;
  • Savetovanje i zastupanje klijenata u pogledu prava industrijske svojine stvorenim tokom trajanja radnog odnosa;
  • Rešavanje sporova kroz posredovanje, mirenje, arbitražu i interno rešenje;
  • Sveobuhvatno savetovanje u radnopravnoj materiji uključujući pripremu pravnih mišljenja na različita pitanja radnopravne prirode;
  • Zastupanje klijenata (pravnih i fizičkih lica) u svim vrstama radnopravnih sporova.