Pravo intelektualne svojine

Pravo intelektualne svojine

Intelektualna svojina predstavlja jednu od najširih oblasti prava, koja svoj zamajac dobija neukrotivom evolucijom ljudske civilizacije, primenom novih standarda poslovanja ili uopšteno razvojem međuljudskih odnosa, načina komunikacije i stvaralaštva. Značaj ove grane prava često nije shvaćen na pravi način, kako u pogledu primene, tako i u pogledu koristi koju ona može da ima za klijenta – nosioca ovog prava. Tek u poslednjoj deceniji, ili možda čak u poslednjih par godina, u Srbiji se na pravi način prepoznala vrednost  zaštite intelektualnih prava.

Budući da štiti nematerijalnu vrstu dobara, što je na prvi pogled čini manje atraktivnom za zaštitu i ulaganje sredstava za tu svrhu, dugoročno ona pak donosi mnoge benefite i pre svega čuva prepoznatljivost brendova – učesnika na tržištu.

Oblast intelektualne svojine suštinski je podeljena na dve oblasti, autorska i srodna prava, kao i pravo industrijske svojine, koje svaka za sebe podrazumevaju uže oblasti, od kojih su se u našoj praksi izdvojili patenti i žig.

Pored ovoga, savremeno poslovanje zahteva od  poslodavaca da zaključe brojne ugovore koji prvenstveno imaju za cilj da zaštite dela njihovih autora (ugovore o poverljivosti i čuvanju poslovnih tajni, ugovore o zaštiti konkurencije, i druge)

Oblasti rada:

  • Podnošenje lokalnih i međunarodnih prijava za zaštitu patenta (malog patenta) i sertifikata za dodatnu zaštitu, uključujući i pravnu podršku tokom celog postupka do momenta donošenja isprave o priznanju patenta (zaštita lekova);
  • Podnošenje lokalnih i međunarodnih prijava za zaštitu žiga (indivudualni, kolektivni i žig garancije) , podnošenje zahteva za pretraživanje (rešerš) žiga i zastupanje tokom celog postupka registracije žiga;
  • Podnošenje prijave za zaštitu industrijskog dizajna i zastupanje tokom celog postupka priznanja prava na industrijski dizajn;
  • Sastavljanje ugovora o prenosu prava intelektualne svojine i drugih zaštitnih ugovornih klauzula;
  • Pravno savetovanje u pogledu zaštite autorskih prava u IT sektoru i podnošenje zahteva za deponovanje autorskih dela u Zavodu za intelektualnu svojinu;
  • Pravna podrška u zaštiti kompletnog brenda za Start-up kompanije;
  • Savetovanje u pogledu zaštite intelektualne svojine stvorene u radnom odnosu;
  • Zastupanje klijenata u svim vrstama postupaka pred Zavodom za intelektualnu svojinu;
  • Vođenje svih vrsta sporova u vezi sa zaštitom intelektualne svojine.