Korporativno pravo / M & A

Korporativno pravo / M & A

Osnivanje, upravljanje i poslovanje privrednih subjekata uređeni su normama korporativnog prava koje predstavlja osnovu i srž naše poslovne prakse. Naši partneri vodili su neke od najvećih transakcija spajanja i preuzimanja u regionu, bili deo tima koji je sproveo postupke najznačajnijih privatizacija subjekata koji su poslovali sa državnim kapitalom, te učestovali na drugim projektima od javnog interesa. Klijenti koje zastupamo i čija smo kontinuirana pravna podrška, posluju u okviru različitih industrija, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora.

Naš tim se sastoji od specijalizovanih i kvalifikovanih korporativnih advokata, koji je spreman da u potpunosti odgovori na sve zahteve i izazove sa kojima se kompanije koje posluju na terirtoriji Republike Srbije mogu suočiti u svom poslovanju. U svakom konkretnom slučaju, trudimo se da naš pravni savet ne bude ograničen samo na pravna pitanja, pa u saradnji sa klijentom, uvek uzimamo u obzir industriju, tržišne uslove, ekonomske interese i poslovni model klijenta, povezane regulatorne zahteve nadležnih organa, kao i vrstu i trajnost poslovanja klijenta u Republici Srbiji.

Pored advokatskih usluga vezanih za korporativno pravo, naši advokati su spremni da iz uloge iskusnog poslovnog savetnika pruže kompletnu uslugu u pitanjima koja se kreću od osnivanja odgovarajuće forme poslovanja, zatim organizacije poslovanja i statusnih odluka, do pregovaranja o bitnim poslovnim poduhvatima, transakcijama, preuzimanjima novih biznisa i restrukturiranju postojećih. Dodatno, naš tim spreman je da svojim klijentima ponudi i podršku u obavljanju različitih korporativnih formalnosti i podršku u pitanjima koja se tiču korporativnog upravljanja, kao što su saveti vlasnicima (članovima i akcionarima), upravnom i nadzornom odboru, višem menadžmentu i organima zastupanja.

Oblasti rada:

  • Pravna analizu društva due diligence sa aspekta kompletnog poslovanja – za potrebe transakcije i prenosa udela, kapitala i vlasničkih prava;
  • Učestvovanje i vođenje pregovora u vezi sa značajnim transakcijama (prenos udela i kompletnog poslovanja na novog vlasnika/partnera) između javnih i privatnih (domaćih i stranih) kompanija uključujući pravnu podršku tokom i nakon transakcije;
  • Izrada SPA-ova (krovnih Ugovora o kupoprodaji biznisa), Ugovora o prenosu udela, Ugovora o zalozi na udelima, Ugovora članova društva Shareholders agreement, Osnivačkog akta i svih vrsta transakcionih dokumenata;
  • Izrada svih odluka, akata, ugovora, zapisnika sa sednica skupštine u okviru redovnog poslovanja privrednog subjekta;
  • Savetovanje u vezi sa finansiranjem kompanije (zajmovi, dodatne uplate, konverzija dugova u kapital, povećanje i smanjenje kapitala), ugovori o kreditu i lizingu;
  • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka u Srbiji i regionu;
  • Kompletno pravno savetovanje u postupcima statusnih promena i postupcima promene pravne forme, uključujući izradu svih potrebnih akata (ugovora, plana podele, odluka skupštine, izjava direktora, prenosa imovine i zaposlenih i ostalo),
  • Zastupanje klijenata u svim postupcima pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije i drugim nadležnim organima i organizacijama;
  • Savetovanje u vezi sa zajedničkim ulaganjem Joint ventures i postupcima javno-privatnog partnerstva.