Restrukturiranje / Stečaj / Likvidacija

Restrukturiranje / Stečaj / Likvidacija

Ceo svet već odavno posluje pozajmljenim novcem. Neretko se stoga dešava da menadžment kompanije ili preceni svoje sposobnosti za vraćanje kredita, ili zanemari tokove pozajmljenog novca i postojećih dugova, te na kraju dovede kompaniju, odnosno sebe kao poslovnog partnera – u očima drugih, u finansijski teško stanje. U takvoj situaciji, neophodno je hitno preduzeti sve potrebne mere kako bi se ta finansijski “obolela” kompanija spasila i vratila u tržišnu utakmicu, a ako to već nije moguće, našlo najbolje rešenje za kompaniju-dužnika ili kompaniju-poverioca (u zavisnosti od toga na čijoj se strani nalazi naša kancelarija).

Naši advokati zastupali su kako kompanije-dužnike, tako i kompanije-poverioce, pa je njihovo veoma raznovrsno iskustvo svojevrsna garancija klijentima da će dobiti zadovoljavajući odgovor na bilo koje pitanje koje se tiče restrukturiranja duga, stečaja ili likvidacije. Ovde smo stoga  posebno grupisali sve one advokatske usluge na koje pravna i fizička lica mogu računati ukoliko se nađu u teškoj finansijskoj situaciji, ili budu poverioci njihovog insolventnog poslovnog partnera:

  • preduzimanje mera pod krovom kompanije (predlaganje izmena opštih akata, statusnih promena, prodaje imovine, reorganizacije mreže društava i ogranaka, ili gašenje neprofitabilnih organizacionih jedinica, smanjivanje broja zaposlenih usled ekonomskih ili organizacionih promena kroz postupak rešavanja viška zaposlenih);
  • podrška u redefinisanju odnosa sa poslovnim partnerima (vansudskim i sporazumnim finansijskim restrukturiranjem, uspostavljanjem dodatnih sredstava obezbeđenja i dr.);
  • sastavljanje i podnošenje inicijalnih akata radi pokretanja postupaka likvidacije ili stečaja i priprema svih potrebnih pravih akata (odluka, izveštaja, bilansa, izjava) u saradnji sa ekonomskim savetnicima klijenta u postupku dobrovoljne likvidacije
  • zastupanje klijenata u postupcima likvidacije (dobrovoljne ili prinudne) i stečaja (kako u donošenju i usvajanju plana reorganizacije, tako i kod prodaje imovine stečajnog dužnika, odnosno samog stečajnog dužnika kao pravnog lica); zastupanje interesa klijenta – poverioca u odboru poverilaca i podnošenje prigovora, žalbi, urgencija i predstavki na odluke i rad stečajnog sudije i stečajnog upravnika;
  • izrada due diligence izveštaja za potrebe sastavljanja (unapred pripremljenog) plana reorganizacije, ili kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica, i priprema (unapred) pripremljenog plana reorganizacije sa pratećom dokumentacijom;
  • sastavljanje prijave potraživanja u stečajnom postupku u ime i za račun stečajnih i razlučnih poverilaca;
  • priprema izlučnih zahteva i tužbi u ime i za račun izlučnih poverilaca;
  • sastavljanje i podnošenje svih drugih akata, kao i preduzimanje svih potrebnih radnji, koje imaju za cilj očuvanje vrednosti imovine stečajnog dužnika, ili zaštitu interesa stečajnih poverilaca.